درشت بافت

ماشین بافندگی درشت بافت برادر مدل ۲۳۰

ماشین بافندگی مدل 230 با توجه به نداشتن کامپیوتر
فقط قادر به بافت ساده میباشد البته امکان بافت اینترسیا
را دارد و بافنده میتوانید با خلاقیت خود طرح هایی روی
بافت خلق کند

ماشین بافندگی درشت بافت برادر مدل ۲۶۰

ماشین بافندگی مدل 260 قابلیت بافت کاموا های ضخیم را داراست
و انواع بافت دورنگه و برجسته و توری نامرئی را انجام میدهد

ماشین بافندگی درشت بافت برادر مدل ۲۷۰

ماشین بافندگی مدل 270 قابلیت بافت کاموا های ضخیم را داراست
این مدل ماشین با توجه به الکترونیکی بودنش طرحهای زیادی را در
حافظه خود گنجانده است