دستگاه ها

شانه مدابافی مخصوص ماشینهای درشت بافت

جهت پلیسه کردن دامن و یا حاشیه بافی جلوی ژاکت
در سیلندر ساده باف استفاده میشود
دارای 6 قطعه میباشد
دو شانه گیرنده 44 تایی و 70 تایی
دو شانه انتقال دهنده 44 تایی و 70 تایی
و دو قطعه برای وصل کردن شانه های انتقال دهنده بهم
به همراه 4 عدد پیچ و مهره

دستگاه کلاف پیچ

جهت پیچیدن کلاف استفاده میشود

دستگاه پانچ کارت

با استفاده از این دستگاه میتوانید طرح کارتهایی
که از روی ژورنال علامت زده اید پانچ کنید

دستگاه چهار رنگ بافی در کشباف

با استفاده از این دستگاه توانایی بافت نقش چند رنگ
توسط کشباف بدون نخ ریزی در پشت کار را خواهیم داشت
با این دستگاه میتوانید همرا با سیلندر کشباف بافتی
با رنگهای متفاوت ببافید

دستگاه چهار رنگ بافی در سیلندر ساده

با استفاده از دستگاه چهار رنگ ساده باف عمل تعویض رنگها
در نقشهای چند رنگ بافی به دلیل وجود دستگاه تعویض گر نخ
و نخ بر مناسب آسانتر انجام می گیرد

دستگاه تبدیل

با این دستگاه میتوانیدانتقال بافت از سوزنهای کشباف به قست ساده را انجام دهید
در اصل دستگاه تبدیل کار سوزن تبدیل را انجام میدهد ولی با سرعت بالاتر
زمانی که کشباف شما تمام میشود کافیست یکبار دسته تبدیل را از سمت راست
به سمت چپ بر روی بافت بکشید در این حالت تمام دانه ها از سوزنهای کشباف به
قسمت ساده انتقال می یابد

دستگاه اینترسیا

با این دستگاه میتوانید بافتهای دو رنگه و چند رنگه را به آسانی ببافید
با این تفاوت که در پشت بافت هیچ نخ اضافه ای نخواهید داشت
در هنگامی که از این دستگاه استفاده می کنید دسته اصلی ماشین کنار گذاشته میشود
و کل بافت را با دسته اینترسیا میبافید

شانه مدابافی مخصوص ماشینهای ریز بافت

جهت پلیسه کردن دامن و یا حاشیه بافی جلوی ژاکت
در سیلندر ساده باف استفاده میشود
دارای 6 قطعه میباشد
دو شانه گیرنده 80 تایی و 120 تایی
دو شانه انتقال دهنده 80 تایی و 120 تایی
و دو قطعه برای وصل کردن شانه های انتقال دهنده بهم
به همراه 4 عدد پیچ و مهره